image2 image3 image1 image4

 

M A X I M A    B R O K E R, a.s.

 

Moldavská 10, 040 01 Košice, IČO: 36 206 288

Povolenie na výkon činnosti NBS č. ODT-13770/2010 zo dňa 29.12.2010,

 podregister poistenia alebo zaistenia.

tel.: + 421 55/ 789 99 72  fax: + 421 55/ 789 99 71 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MAXIMA BROKER, a. s., organizační složka, Česká republika

  1. Jičínska 226/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Registrační číslo 152811PZ-SK

tel: +420 734 201 065 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

     Ochrana osobních údajů

 

Vás (dále rovněž „subjekt údajů“), jako dotčenou osobu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, kterou byla s účinností ke dni 25.5.2018 v České republice nahrazena dosavadní  směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto informuje o následujících Zákonem stanovených skutečnostech a povinnostech při zpracovávání Vašich osobních údajů v informačním systému MAXIMA BROKER, a.s. Nařízením není dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES, zejména pokud jde o pravidla týkající se odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb.

 

Zpracováním osobních údajů (článek 4, Definice) se pro účely nařízení rozumí, jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem apod.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Nařízení reguluje ochranu informací osobního charakteru, tj. takových, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů) bez ohledu na její státní příslušnost nebo bydliště. Zpracování může probíhat jak automatizovaným zpracováním, tak i manuálně.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MAXIMA BROKER, a.s. zpracovává pouze nezbytné osobní údaje klientů a potenciálních klientů za účelem vypracování nabídky o konkrétního pojišťovacího produktu, zprostředkování a uzavírání smluv o finanční službě, pomoci při správě smlouvy o finanční službě a asistence při pojistných událostech, v souvislosti s oprávněným zájmem MAXIMA BROKER, a.s v rámci svého předmětu podnikání.

 

ROZSAH SPRÁVY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MAXIMA BROKER, a.s vykonává správu a zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění účelu uvedeného výše. Jde hlavně o zpracování identifikačních údajů, včetně rodného čísla, kontaktních údajů (včetně telefonního čísla, e-mailové adresy) podkladů pro finanční a zdravotní ocenění, údajů potřebných k identifikaci a k ověření identifikace (číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo řidičského průkazu).

 

Osobními údaji, kterých se zpracování týká, jsou:

1.osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v souvislosti s uzavíraným smluvním vztahem s MAXIMA BROKER, a.s., v rámci její podnikatelské činnosti při kterých se souhlas dotčené osoby nevyžaduje (oprávněný zájem MAXIMA BROKER, a.s.):

  •  A.nezbytné při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele (finančního zprostředkování), poskytnuté v souvislosti s přípravou nabídky tj. úmyslem smlouvu uzavřít, uzavřením smlouvy, provedením změn ve smlouvách, se správou smlouvy, s ukončením smlouvy, s poskytováním asistence při řešení pojistných událostí
  • B.vyplývající z právních předpisů a to v souvislosti s:
       • povinnostmi, které MAXIMA BROKER, a.s.  ukládají platné právní předpisy zejména ustanovení zákona o pojistných zprostředkovatelích a prováděcí předpisy ČNB
       • identifikací klientů nebo potenciálních klientů ve smyslu právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu
       • s ustanoveními Zákona o archivnictví a spisové službě

2.osobní údaje se souhlasem dotčené osoby (citlivé osobní údaje):
   osobní údaje poskytnuté v souvislosti s pojištěním osob, které se týkají posouzení zdravotního rizika a finančního rizika

 

ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST DAT
MAXIMA BROKER, a.s. vychází plně z důvěry ve správnost dat poskytovaných subjektem údajů. MAXIMA BROKER, a.s . si správnost dat neověřuje. Případná nesprávnost, neaktuálnost, neúplnost a nepravdivost osobních údajů, jde k tíži osoby, která je poskytla tj. subjektu údajů.

 

OKRUH TŘETÍCH STRAN A JINÝCH OSOB, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTÉ
Osobní údaje jsou poskytovány resp. zpřístupňovány třetím stranám nebo příjemcům pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce údajů, jen pokud to stanoví zákon, nebo na základě předchozího písemného souhlasu subjektu údajů, např. našim zaměstnancům nebo zprostředkovatelům, obchodním partnerům, jejichž seznam je zpřístupněn na www.maximabroker.eu

 

PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
MAXIMA BROKER, a. s. Vaše osobní údaje nezveřejňuje ani neprovádí jejich přeshraniční přenos do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko).

 

JAKOU DOBU JSOU UCHOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje MAXIMA BROKER, a.s uchovává po dobu, dokud je to nutné pro účely, pro které byly osobní údaje poskytnuty.
Zpracovávají se po dobu trvání smluv .U některých dokumentů jsme povinni údaje, které jsou v nich obsaženy, uchovávat i po ukončení a to po dobu stanovenou podle platných právních předpisů (zejména v oblasti zprostředkování finančních služeb, účetnictví, daní nebo registratury) a k prokázání plnění zákonných povinností MAXIMA BROKER, a.s dokladováním odborné péče.

 

V případě uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů, je doba zpracování dána trváním souhlasu, pokud není přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas může být odvolán subjektem údajů kdykoli a tím další zpracování ukončit. Tím není dotčena povinnost MAXIMA BROKER, a.s. vyplývající z obecně závazných právních předpisů a oprávněného zájmu na evidenci osobních údajů pro účely vyplývající z veřejného práva.

 

VAŠE PRÁVA
• právo na přístup k informacím - potvrzení, zda jsou nebo nejsou Vaše osobní údaje zpracovávané,
• právo na kopie údajů, které jsou o Vás zpracovávány
• právo na seznam Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
• právo na opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání
• právo na výmaz - pouze v případě, pokud netrvá jiný právní důvod pro zpracováváníprávo na odvolání souhlasu - v případě, že zpracováváme osobní údaje výlučně na základě Vašeho souhlasu
•právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
•Další práva subjektu údajů jsou uvedena přímo ve výše uvedeném nařízení (GDPR).

 

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV
Vaše písemné žádosti o rozsahu, způsobilosti a dalších informacích týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, nebo otázky o ochraně Vašich osobních údajů zasílejte na adresu sídla MAXIMA BROKER, a. s., Moldavská cesta 10/2273, 040 11 Košice, které vyřídíme do 30 dnů od doručení Vaší žádosti.

ZMĚNY PODMÍNEK OCHRANY SOUKROMÍ
Informace ohledně ochrany soukromí jsou pravidelně aktualizovány a budou zpřístupněny na webu naší společnosti. V případě zásadních změn při zpracování osobních údajů, Vás budeme o tom přímo informovat.